Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Ochrana osobných údajov

Ceny

Objednávka

Dodacie podmienky

Nákup aj bez registrácie

Platobné podmienky

Spôsob platby

Zľavy

Záruka a reklamácie

Stornovanie/Zrušenie objednávky

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Záverečné ustanovenia

 

Všetky objednávky prijaté do nášho systému považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu uvedenú v potvrdení objednávky. Taktiež si vyhradzujeme právo na predĺženie dodacej doby, v prípade nepredvídateľných okolností tretích strán. O takejto situácii je zákazník vždy včas informovaný buď telefonicky alebo mailom.
 
 

1. Spoločnosť Delivery Home Logistic, s.r.o. ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli parfumi.cz zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Zmluvné strany so dohodli, že v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu za účelom vybavenia a odoslania objednávky. Na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebude používať a spracovávať na iné účely, pokiaľ mu na to dotknutá osoba neudelí osobitný súhlas.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

4. V prípade, že kupujúci udelí súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom marketingu, predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať a uchovávať jeho osobné údaje iba za týmto účelom. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci ako prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 10 Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ak  o to požiada. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak o to požiada.

8. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom dopravy tovaru kupujúcemu.

9. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami. Spoločnosť Delivery Home Logistic, s.r.o. spracováva osobné údaje o v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú bližšie uvedené v PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok. Podmienky spracovania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.
 
 
Ceny uvedené na stránke sú konečné a vrátane DPH. Cena v objednávke je záväzná pre obidve strany. Prevádzkovateľ stránky si na zmenu cien vyhradzuje právo.
 
 
Na základe elektronickej objednávky predávajúci dodáva tovar kupujúcemu. Nevyhnutnosťou je vyplnenie objednávkového formulára, vrátane všetkých potrebných informácií. Predávajúci zasiela potvrdenie objednávky buď mailom alebo telefonicky. V prípade, že kupujúci chce zmeniť v objednávke isté skutočnosti, upozorní na túto situáciu predávajúceho buď mailom alebo telefonicky. Potvrdenie objednávky je akt uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Zmluvný dokument je vyhotovený v slovenskom jazyku a zasiela sa na adresu kupujúceho spolu s tovarom. V prípade prevodného príkazu je faktúra zasielaná v PDF formáte na mail. Predávajúci je opravnený odstúpiť od zmluvy do 15 dní, ak sa objednaný tovar nenáchadza skladom a je vypredaný aj u dodávateľov.
 
 
Pri objednávke nad 400 eur je doprava zdarma. Zásielky odosielame od 2 - 5 dní odo dňa doručenia platnej objednávky. V prípade telefonickej objednávky je to po dohode s objednávateľom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností tretích strán. O tejto skutočnosti je však kupujúci vždy a včas informavaný buď telefonicky alebo mailom. Ak objednávka pozostáva z viacerých produktov, položky skladom sa zasielajú ihneď a ďalšie sa doposielajú hneď po naskladnení. O tejto situácii sa však kupujúci a predávajúci vopred dohodnú. Tovar zasielame v bublinkových fóliach. Produkty vyhradené do akciovej ponuky sú k dispozícii do vypredania zásob. Odosielajú sa spravidla ešte v deň prijatia objednávky, t.j. 13:30 daného dňa. Ak zásielka nie je včas doručená, kupujúci upovedomí predávajúceho. Stávajú sa prípady, že SP nenechá v schránke oznámenie o uložení zásielky a balíky ostávajú zabudnuté na pošte.
 
 
 
V našej internetovej parfumérii nie je nutná registrácia. Potrebné je len vyplniť základné údaje pre doručenie balíčka.
 
 
Kúpna cena tovaru je pri dobierkach splatná pri preberaní tovaru a pri bankovom prevode po úhrade na účet predávajúceho.
 
 
Dobierka - najvyužívanejší spôsob úhrady. Platíte priamo buď kuriérovi alebo poštovému doručovateľovi.
Bankový prevod - na základe prijatej objednávky zasiela predávajúci faktúru v PDF formáte na mail. Po úhrade finančných prostriedkov zasiela predávajúci potvrdzujúci mail o úhrade a tovar expeduje.
 
 
Už od prvého nákupu možete s nami ušetriť. Stačí sa len zaregistrovať a prihlásiť na svoj účet pod svojim menom a heslom. Alebo využívať rozličné kupóny zasielané mailom. Individuálne zľavy nastavené na účtoch registrovaných zákazníkov sa netýkajú akciového tovaru. Spätné uplatňovanie zliav nie je možné. Týka sa to aj telefonického alebo mailoveho doobjednávania. Cena akciového tovaru je konečná a neodčítava sa od neho individuálna zľava zákazníka.
 
 
Na všetky zakúpené produkty je poskytovaná zákonná záručná doba 2 roky. Doklady zasielame elektronickou formou na emai kupujúceho, je nutné uviesť správnu emailovú adresu. V prípade, že kupujúci zistí akúkoľvek formu závady, je povinný ihneď upovedomiť predávajúceho na túto skutočnosť. Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré boli spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym uskladňovaním. 
 
Reklamovaný tovar sa zasiela spolu s potrebnými dokumentmi na adresu predávajúceho, náklady nesie kupujúci. Zasielaný reklamovaný tovar vo vlastnom záujme poistite. Reklamovaný tovar, ktorý zasielate na dobierku, nepreberáme. 
 
Súčasťou obsahu reklamácie je nevyhnutné predložiť dokumenty ako:
kópiu daňového dokladu (faktúra)
kópia dokladu o zaplatení
stručná identifikácia závady
 
Reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci v zákonnej dobe 30 dní rozhodne o riešení reklamácie a o tejto skutočnosti informuje kupujúceho buď písomnou formou alebo emailom, ak sa nedohodli inak.
 
Ak je reklamácia uznaná, predávajúci je povinný zabezpečiť do 30 dní náhradu tovaru alebo zaslanie peňažných prostriedkov. Náklady vynahradené na reklamáciu nesie spotrebiteľ len vtedy, ak výrobok zodpovedá danej kvalite.
 
 
Uskutočnené objednávky je možné kedykoľvek zrušiť emailom na info@parfumia.sk alebo telefonicky na čísle +420277279900.
 
 
Odstúpiť od zmluvy je možné podľa paragrafu zákona č. 108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy je si vedomý, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu nevyhnutne vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie dopravy a nákladov spojených s odstúpenim od zmluvy.
 
Pri odstúpení od zmluvy si obidve strany vracajú predmetné plnenie. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Ak kupujúci tovar prevzal, je povinný vrátiť ho v stave v akom ho dostal od predávajúceho, t.j. v nepoškodenom a v originálnom balení. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. V prípade, že spotrebiteľ poškodil alebo čiastočne poškodil tovar, alebo je na ňom viditeľná miera opotrebenia, predávajúci je opravnený si vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú predavajúci poukázal na účet za objednaný produkt. 
 
Spotrebiteľ je povinný uviesť pri odstúpení od zmluvy svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť suma za objednaný tovar poukázaná. Predávajúci je povinný uhradiť sumu za vrátený tovar, resp. sumu zniženú o náklady spojené s dopravou alebo aj mierou opotrebenia, bezodkladne najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípadoch, ak je miera spotrebovania značne viditeľná. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje kvôli hygienickym dôvodom, ako sú napr. rúže, šampóny, štetce, make-upy a pod. Pokiaľ je tovar nekompletný, je možné si uplatniť jeho náhradu zo strany predávajúceho.
 
Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný.  Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť uhradená suma za tovar vrátený v pôvodnom stave. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy ako neplatné, napr. z dôvodu nemožnosti od zmluvy odstúpiť, odošle tovar späť spotrebiteľovi s vyjadrením, ze odstúpenie je neplatné a uvedie dôvod neplatnosti odstúpenia. Ak spotrebiteľ aj napriek tomu opätovne vráti tovar predávajúcemu na základe neplatného odstúpenia od zmluvy, predávajúci tovar uschová do doby, kým si ho spotrebiteľ nevyzdvihne u predávajúceho, najviac však na dobu 6  mesiacov. O tomto informuje emailom spotrebiteľa. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený uschovaný tovar znehodnotiť. 
 
 
Predávajúci zaručuje kupujúcemu odoslať tovar v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu, ktorá bola aktuálna a potvrdená v čase objednávky a za kvalitné balenie (fólie). Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností tretích stránk (doručovateľské firmy, dodávky tovaru) a neručí za oneskorenú dodávku v zmysle zle zadanej adresy zo strany kupujúceho. Predávajúci neručí za poškodenie zásielky doručovateľskou firmou. V prípade, že pri preberaní balíku sú viditeľné známky poškodenia na obale zásielky (premočený, roztrhnutý) balík NEPREBERAJTE. Informujte nás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu a bude Vám zaslaný nový balík.
 
Odoslaním elektronickej objednávky alebo nahlásením telefonickej objednávky kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a akceptuje cenu uvedenú na stránke v čase zadávania objednávky.